Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Members » nevena's Home » БР "Сребърна" - български вариант » Биосферен резерват "Сребърна"

Биосферен резерват "Сребърна"

Document Actions

Srebarna View Map

През 1975 г. езерото Сребърна е обявено за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, през 1977 г. - за Биосферен резерват, през 1983 г. - е вписан в списъка на ЮНЕСКО като обект на световното природно и културно наследство, а през 1990 г. - за Орнитологично важно място. Всички тези отличия на ез. Сребърна се дължат на неговата изключително богата орнитофауна и на гнезденето на световно застрашените видове къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorah pygmeus), белоока потапница (Aythya nyroca). През последните години езерната екосистема претърпява значителни промени поради засилване на сукцесионните процеси в резултат на силната еутрофикация и антропогенното влияние. Главните причини за това са прекъснатата връзка с р. Дунав (дига построена през 1948 г.), изпомпването на подземни води както и промени в земеделските земи и дейности във водосборния басейни. Дейностите проведени през периода 1993 - 1994 г. и особенно прокопаването на канал свъзващ езерото и р. Дунав водят до иницииране на процесите на възстановявяне на езерото. Всички тези събития повлияват и биологичното разнообразие на резервата.

Тръстиката (Phragmites australis) образува доминантното растително съобщество в резервата и заема 2/3 (400 ha) от общата площ на резервата. Сивата върба (Salix cinerea) и червената върба (Salix purpurea) също заемат определени площи в резервата. Втория по разпространеие растителен вид е тънколистния папур (Typha angustifolia) като той е по-изобилен от широколистния папур (Typha latifolia). От общо 139 растителни вида в резервата, 11 са редки и застрашени. Ихтиофауната наброява 24 вида. Установени са 21 вида земноводни и влечуги и 41 вида бозайници. Орнитофауната наброява общо 230 вида. Гнездовата колония на къдроглавия пеликан представлява перлата на резервата.

История History

Физични характеристики Physical characteristics

Местообитания и растителност Habitats and Plants

Лаборатория, образователен център и теренна база Laboratory and Education Centre

Публикации за Сребърна Publications about Srebarna Reserve

Животни Animals

Птици Birds of Srebarna Lake

Румънски колеги на посещение в резервата Romanian colleagues

Екологичен мониторинг Ecological Monitoring of Srebarna Reserve

План за управление Management Plan of Srebarna Reserve

Фотогалерия Photogalery

Logo Logo2 Logo3

Created by nevena
Last modified 03.02.2009 12:02
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.