Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Реинтродукция на ловния сокол в България

Реинтродукция на ловния сокол в България

Document Actions
Екип от български институции (три института от БАН - Централна лаборатория по обща екология, Национален Природонаучен музей, Институт по зоология; Зелени Балкани) и чуждестранни организации (International Wildlife Consultatnts, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с документ, обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подобен проект.

След 4 годишно проучване върху състоянието и екологията на ловния сокол в България, екип от български и чуждестранни организации подготви документ, обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подобен проект.

Ловният сокол е рядък вид, който е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), в категорията "Застрашен вид". Последното сигурно успешно гнездене в България е документирано през 1997 г. Последното активно гнездо, за съжаление неуспешно, е документирано през 1998г. През 2005 г. в Централен Балкан е наблюдавана двойка с едно излетяло малко в началото на август, възможно е птиците да са гнездили някъде в околностите. През периода 2006 - 2009 г. у нас редовно бяха наблюдавани по няколко ловни соколи годишно – основно единични птици, вероятно от скитащата и неразмножаваща се популация на вида в Западна Палеарктика.

В предпроектното проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи у нас се обсъжда още:

  • Историческия популационен статус на вида;
  • Причините за намаляването и изчезването му като гнездящ;
  • Възможностите за естествено връщане на ловните соколи у нас;
  • Биологията и хабитатните изисквания на вида;
  • Пригодността на 15 района от територията на страната във връзка с повторно връщане на птици в тях;
  • Най-добрите практики и методи при реинтродкукции на хищни птици;
  • Таксономичния статус на ловния сокол и съвременните познания за географките различия в популацията на ловния сокол;
  • Ефектът от евентуална международна транслокация на млади ловни соколи върху дивата популация;
  • Сроковете за създаване на група от дивогнездящи ловни соколи след разселване на определен брой екземпляри;
  • Критериите за оценяване на успеха на евентуална реинтродукциия на вида.

Съгласно изискванията на Световния съюз за защита на природата IUCN, такива изследвания са задължителен елемент преди създаването на програми за връщането на видове в природата. Реинтродукциите са мощен инструмент за опазването на видове и една от шестте стретегии при опазването на биологичното разнообразие според българското законодателство.

Проучванията върху ловните соколи в България са осъществени в рамките на дейностите на Работната група за ловния сокол в Югоизточна Европа, координирана от Централната лаборатория по обща екология при Българската академия на науките и финансирани от Environment Agency of Abu Dhabi и People’s Trust for Endangered Specie.

Предпроектното проучване може да бъде изтеглено от тук.

Created by gpv
Last modified 16.02.2010 14:00
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.