Прескачане до съдържание.

CLGE

Секции
Персонални средства
Вие сте тук: Начална страница » Централна лаборатория по обща екология

Централна лаборатория по обща екология

Document Actions
Добре дошли на страницата на ЦЛОЕ

CLGE

Считано от 1 юли 2010 г., Централната лаборатория по обща екология при БАН се сля с Института по ботаника при БАН и Института по зоология при БАН в ново самостоятелно научно звено - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН).

Интернет-страницата на новия институт можете да видите тук (link).

Централната лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) е създадена през 1996, като наследник на института по екология (1989 - 1995) при Българската академия на науките (БАН). В момента, ЦЛОЕ функционира като самостоятелно научно звено в рамките на БАН. Сега ЦЛОЕ е единствената академична единица в страната, занимаваща се с теоретични и приложни аспекти на екологията и биологичното разнообразие.

Екологичните изследвания навлизат в нова ера на интеграция, за да посрещнат новите предизвикателства в изучаването и разбирането на изключителната комплексност на биологичните системи. Науката екология се развива бързо в нови направления - от отделните индивиди към ландшафтите. Опитите да се разберат приспособленията на организмите към различните условия на средата и въздействията й върху различните генотипи, доведе до възникването на молекулярната екология. Осмислянето на факта, че на различни нива, различни сили въздействат върху организацията на биотичните съобщества, стана предпоставка за появата на метапопулационната теория, концепцията за ключовите видове и напоследък, до обособяването на ландшафтната екология. Развитието на концепцията за екосистемите придвижи екологичните изследвания от описване на моделите към разбиране на функционирането им. В резултат, се появиха нови подходи като разкриване функционалната роля на биоразнообразието и цялостта на екосистемите. Изучаването на биологичното разнообразие на различни нива, от местно до международно, става все по-важно с цел постигане на устойчиво развитие и ползване на природните ресурси.

В Централната лаборатория по обща екология се провеждат научни изследвания в тези и други направления на модерната екология. Целта ни е да продължим да развиваме нашите изследвания като част от най-авангардните научни постижения на БАН.

Изследователските направления, в които работи ЦЛОЕ са свързани с два основни аспекта:

  • фундаментални изследвания - свързани с разкриване ролята на биоразнообразието за функционирането на екосистемите, вкл. инвентаризация, състояние и промени в биоразнообразието, както и структура, функциониране и динамика на екосистемите;
  • приложни изследвания - разкриващи механизмите и процесите на промяна на биоразнообразието, оценка и минимизиране на отрицателното въздействие на човешката дейност в екосистемите, и осигуряване на комплексен подход в управлението на околната среда, във връзка със запазване на природните ресурси.

Изследователската дейност на ЦЛОЕ обхваща изучаване на широка гама от естествени и повлияни екосистеми и местообитания (сладководни, морски, сухоземни, градски, агросистеми и др.), а така също и различни моделни групи (микроорганизми, сладководен фито- и зообентос, растения, почвени безгръбначни животни, паразити, риби, птици и дребни бозайници).

Създаден от istoyanov
Последна промяна 08.06.2011 09:08
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.